Akademie Ajax

Testování a ověření funkčnosti

Po dokončení instalace zabezpečovacího systému je nezbytné provést důkladné testování všech jeho částí. To vám pomůže ujistit se, že váš systém pracuje správně a je připraven chránit váš objekt v případě potřeby. Následující kroky vám ukážou, jak správně provést testování a ověření funkčnosti vašeho zabezpečovacího systému. 

1. Detektory a senzory: 

Prvním krokem je ověření správné funkce všech detektorů a senzorů v systému. Proveďte simulované události, jako je pohyb před pohybovými senzory, otevření dveří nebo okenních kontaktů a podobně. Ujistěte se, že každý detektor spouští alarm a že jeho signál je správně přijímán centrální jednotkou. 

2. Ovládací prvky: 

Testujte ovládací prvky, jako jsou klávesnice a dálkové ovladače, a ujistěte se, že jsou schopny spustit a zastavit alarm a provádět další operace podle vašich potřeb. 

3. Centrální jednotka: 

Ověřte, že centrální jednotka správně přijímá signály od všech detektorů a senzorů a že reaguje na události v systému tak, jak by měla. Ujistěte se také, že je centrální jednotka správně připojena k vaší síti a že je dostatečně zabezpečena. 

4. Mobilní aplikace: 

Přihlaste se do mobilní aplikace a ověřte, že je schopna správně komunikovat s centrální jednotkou a poskytovat vám aktuální informace o stavu systému. Vyzkoušejte všechny funkce aplikace, jako je aktivace a deaktivace alarmu, sledování událostí a případně i konfigurace dalších nastavení. 

5. Reakce na alarm: 

Simulujte situaci spuštění alarmu a sledujte reakci systému. Ujistěte se, že je siréna spuštěna správně a že jsou posílána všechna potřebná upozornění na mobilní telefony nebo na předem nastavené kontakty. 

6. Dokončení údržby: 

Po úspěšném testování provedete případné finální úpravy a dokončíte údržbu systému. Ujistěte se, že všechny části systému jsou správně nainstalovány a funkční a že váš zabezpečovací systém je připraven k ostraze vašeho objektu. Pravidelně provádějte testování a údržbu vašeho systému, abyste zajistili jeho dlouhodobou spolehlivost. 

Nastavení zón a upozornění

Po úspěšném propojení aplikace s centrální jednotkou je důležité přistoupit k nastavení jednotlivých zón a typů upozornění. Správné nastavení zón a reakcí systému na různé události zajišťuje efektivní ochranu a kontrolu vašeho objektu. Následující kroky vám ukážou, jak správně nastavit zóny a upozornění v aplikaci Ajax Security System. 

1. Přístup k nastavení: 

Po přihlášení do aplikace přejděte do sekce "Nastavení" nebo "Zóny a upozornění", kde najdete možnosti pro konfiguraci jednotlivých zón a typů upozornění. 

2. Definice zón: 

Zvolte, které oblasti vašeho objektu budou přiřazeny jednotlivým zónám. To může zahrnovat například hlavní vchod, boční vchod, okna v přízemí atd. Rozlišení zón umožňuje různé reakce na události v různých částech objektu. 

3. Typy upozornění: 

Zvolte, jakým způsobem má systém reagovat na různé události v jednotlivých zónách. To může zahrnovat aktivaci sirén, odeslání upozornění na mobilní telefon, kontaktování bezpečnostní agentury nebo spuštění dalších bezpečnostních opatření. 

4. Reakce na události: 

Nastavte reakce systému na konkrétní události, jako jsou pohyby detektorů, otevřené dveře, aktivace alarmu atd. Můžete například určit, zda se má spustit siréna, odeslat notifikace na váš mobilní telefon nebo zavolat na nouzové číslo. 

5. Časová omezení: 

Zvažte, zda chcete nastavit časová omezení pro různé zóny a typy událostí. Například můžete definovat specifické reakce systému pouze v určitých časech, jako je nocní režim, kdy je aktivní pouze částečná ostraha. 

6. Testování a ověření: 

Po provedení nastavení proveďte testování a ověření funkcionality. Aktivujte různé události v jednotlivých zónách a sledujte reakce systému. Ujistěte se, že vše funguje podle vašich představ a že je systém připraven k ostraze vašeho objektu. 

7. Pravidelná aktualizace: 

Pravidelně aktualizujte nastavení zón a upozornění podle aktuálních potřeb a změn ve vašem objektu. Udržujte si přehled o všech změnách a aktualizujte je v aplikaci pro maximální efektivitu ochrany. 

Připojení ostatních bezdrátových detektorů

Kromě detektorů pohybu, dveří, oken a hlásičů požáru můžete do zabezpečovacího systému Ajax připojit i další bezdrátové detektory a zařízení, jako jsou klávesnice, prodlužovače signálu a další. Před instalací těchto detektorů je důležité pečlivě si přečíst návod k obsluze a postupovat podle pokynů výrobce. Následující kroky vám pomohou správně připojit ostatní bezdrátové detektory k centrální jednotce. 

1. Příprava detektorů: 

Před začátkem instalace si pečlivě přečtěte návod k obsluze dodaný výrobcem s každým detektorem. Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny potřebné součástky a vybavení. 

2. Výběr vhodného umístění: 

Pro každý detektor zvažte optimální umístění v prostoru, který má být monitorován. U klávesnic zvažte jejich umístění tak, aby byly snadno dostupné a zároveň chráněny před neoprávněným přístupem. 

3. Montáž detektorů: 

Připevněte detektory na vybraná místa podle pokynů v návodu k obsluze. Ujistěte se, že jsou pevně a stabilně upevněny a že nedochází k jejich pohybu. 

4. Propojení s centrální jednotkou: 

Postupujte podle pokynů výrobce k párování detektorů s centrální jednotkou. Obvykle je tento proces prováděn prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní centrální jednotky. 

5. Kalibrace a testování: 

Po úspěšném propojení s centrální jednotkou proveďte kalibraci a testování detektorů podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že detektory spouští upozornění včas a spolehlivě detekují dané události. 

6. Finální úpravy a kontrola: 

Po dokončení instalace provedete finální úpravy a kontrolu, zda jsou detektory správně umístěny a funkční. Ujistěte se, že nedochází k žádným problémům s jejich funkcí a že jsou připraveny k nasazení. 

Připojení bezdrátových detektorů hlásičů požáru, kouře a CO

Hlásiče požáru, kouře a oxidu uhelnatého (CO) jsou klíčovými prvky zabezpečovacího systému Ajax, které slouží k detekci nebezpečných situací spojených s ohněm a tím spojeným toxickým kouřem či plynem. Před jejich instalací je důležité pečlivě si přečíst návod k obsluze a postupovat podle pokynů výrobce. Následující kroky vám pomohou správně připojit bezdrátové detektory hlásičů požáru, kouře a CO k centrální jednotce. 

1. Příprava detektorů: 

Než začnete s instalací, zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti detektorů a zda je vše v pořádku. Přečtěte si návod k obsluze a seznamte se s postupem instalace a nastavení detektoru. 

2. Výběr vhodného umístění: 

Vyberte vhodná místa pro umístění detektorů požáru, kouře a CO. Umístěte je na strategická místa v interiéru, která jsou vystavena nejvyššímu riziku vzniku požáru nebo úniku toxických plynů. Dbejte na to, aby byly umístěny ve výšce odpovídající jejich účelu a aby byly dostatečně vzdáleny od potenciálních zdrojů nebezpečí. 

3. Montáž detektorů: 

Připevněte detektory požáru, kouře a CO na vybraná místa pomocí dodaných montážních příchytek nebo šroubů. Ujistěte se, že jsou pevně a stabilně upevněny a nedochází k jejich pohybu. 

4. Propojení s centrální jednotkou: 

Nyní je čas propojit detektory požáru, kouře a CO s centrální jednotkou. Postupujte podle pokynů výrobce a použijte přiložený manuál k nastavení detektorů v režimu párování. Zkontrolujte, zda centrální jednotka rozpoznala nově připojené detektory. 

5. Kalibrace a testování: 

Po úspěšném propojení s centrální jednotkou proveďte kalibraci detektorů požáru, kouře a CO podle pokynů výrobce. Následně provedete testování detektorů, které spočívá ve spuštění simulovaného alarmu či vystavení detektoru zdroji kouře nebo oxidu uhelnatého. Ujistěte se, že detektory spouští upozornění včas a spolehlivě detekují nebezpečné situace. 

6. Finální úpravy a kontrola: 

Po úspěšném testování a ověření správné funkce detektorů proveďte případné finální úpravy a kontrolu instalace. Ujistěte se, že detektory jsou správně umístěny a pevně upevněny, a že nejsou žádné výrazné nedostatky v jejich funkci. 

Připojení bezdrátových detektorů dveří a oken

Bezdrátové detektory dveří a oken jsou klíčovými prvkami zabezpečovacího systému Ajax, které slouží k detekci otevření či uzavření dveří a oken v monitorovaném prostoru. Před jejich instalací je důležité pečlivě si přečíst návod k obsluze a postupovat podle pokynů výrobce. Následující kroky vám pomohou správně připojit bezdrátové detektory dveří a oken k centrální jednotce. 

1. Příprava detektorů: 

Než začnete s instalací, zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti detektoru a zda je vše v pořádku. Přečtěte si návod k obsluze a seznamte se s postupem instalace a nastavení detektoru. 

2. Výběr vhodného umístění: 

Vyberte vhodná místa pro umístění detektorů dveří a oken. Umístěte je na dveře či okna tak, aby byly schopny detekovat otevření a zavření těchto prvků. Dbejte na to, aby detektory byly umístěny co nejblíže k sobě, ale zároveň tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému překrytí. 

3. Montáž detektorů: 

Připevněte detektory dveří a oken na vybraná místa pomocí dodaných montážních příchytek nebo šroubů. Ujistěte se, že jsou pevně a stabilně upevněny a nedochází k jejich pohybu. 

4. Propojení s centrální jednotkou: 

Nyní je čas propojit detektory dveří a oken s centrální jednotkou. Postupujte podle pokynů výrobce a použijte přiložený manuál k nastavení detektorů v režimu párování. Zkontrolujte, zda centrální jednotka rozpoznala nově připojené detektory. 

5. Kalibrace a testování: 

Po úspěšném propojení s centrální jednotkou proveďte kalibraci detektorů dveří a oken podle pokynů výrobce. Následně provedete testování detektorů, které spočívá ve zkoušce otevření a zavření dveří či oken a sledování reakce systému. Ujistěte se, že detektory spouští upozornění včas a spolehlivě detekují změny stavu dveří a oken. 

6. Finální úpravy a kontrola: 

Po úspěšném testování a ověření správné funkce detektorů proveďte případné finální úpravy a kontrolu instalace. Ujistěte se, že detektory jsou správně umístěny a pevně upevněny, a že nejsou žádné výrazné nedostatky v jejich funkci. 

Připojení bezdrátových detektorů pohybu

Pohybové senzory jsou klíčovou součástí zabezpečovacího systému Ajax, které pomáhají detekovat pohyb v monitorovaných oblastech. Před jejich instalací je důležité pečlivě si přečíst návod k obsluze a postupovat podle pokynů výrobce. Následující kroky vám pomohou správně připojit bezdrátové detektory pohybu k centrální jednotce. 

1. Příprava detektoru: 

Než začnete s instalací, zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti detektoru a zda je vše v pořádku. Přečtěte si návod k obsluze a seznamte se s postupem instalace a nastavení detektoru. 

2. Výběr vhodného umístění: 

Vyberte vhodná místa pro umístění detektorů pohybu. Ideální pozice je ve výšce 2-2,5 metru nad zemí a s výhledem na vstupní body nebo prostor, který má být monitorován. Ujistěte se, že není v dosahu přímého slunečního světla nebo zdrojů tepla, které by mohly ovlivnit citlivost senzoru. 

3. Montáž detektoru: 

Připevněte detektor pohybu na vybrané místo pomocí dodaných montážních příchytek nebo šroubů. Ujistěte se, že je detektor pevně a stabilně upevněn a nedochází k jeho pohybu. 

4. Propojení s centrální jednotkou: 

Nyní je čas propojit detektor pohybu s centrální jednotkou. Postupujte podle pokynů výrobce a použijte přiložený manuál k nastavení detektoru v režimu párování. Zkontrolujte, zda centrální jednotka rozpoznala nově připojený detektor. 

5. Kalibrace a testování: 

Po úspěšném propojení s centrální jednotkou proveďte kalibraci detektoru pohybu podle pokynů výrobce. Následně provedete testování detektoru, které spočívá ve vstupu do monitorované oblasti a sledování reakce systému. Ujistěte se, že detektor spouští alarm včas a spolehlivě detekuje pohyb v dané oblasti. 

6. Feštění a úpravy: 

Po úspěšném testování a ověření správné funkce detektoru provedete případné finální úpravy a feštění instalace. Ujistěte se, že detektor není nijak zakryt nebo omezen ve svém pohybu a že je optimálně nastaven pro monitorování dané oblasti. 

Instalace centrální jednotky

Centrální jednotka je srdcem zabezpečovacího systému Ajax a její správná instalace je klíčová pro úspěšné fungování celého systému. Následující kroky vám pomohou správně umístit a připojit centrální jednotku k elektrické síti a internetu. 

1. Výběr vhodného umístění: 

Než začnete s instalací, pečlivě vyberte vhodné místo pro umístění centrální jednotky. Ideální pozice je v centrální části domu nebo kanceláře, kde bude signál dostatečně silný a zároveň umožní snadný přístup k napájení a internetovému připojení. 

2. Připojení k elektrické síti: 

Umístěte centrální jednotku na vybrané místo a připojte ji k elektrické síti pomocí dodaného napájecího adaptéru. Ujistěte se, že zásuvka, do které jednotku zapojujete, je dobře dostupná a stabilní. 

3. Připojení k internetu: 

Dalším krokem je připojení centrální jednotky k internetu. K tomu využijte ethernetový kabel, který připojte z jedné strany do portu na zadní straně centrální jednotky a z druhé strany do dostupného portu na vašem routeru nebo switchi. 

4. Kontrola připojení: 

Po připojení k elektrické síti a internetu zkontrolujte, zda je centrální jednotka správně napájena a připojena k internetu. Sledujte LED indikátory na centrální jednotce, které vám signalizují stav napájení a internetového připojení. 

5. Ověření funkčnosti: 

Po dokončení instalace ověřte funkčnost centrální jednotky tím, že se přihlaste do mobilní aplikace Ajax Security System. Ujistěte se, že aplikace správně rozpoznala připojenou centrální jednotku a že je připravena k dalším konfiguracím a nastavením zabezpečovacího systému. 

Nastavení aplikace

Mobilní aplikace Ajax Security System nabízí uživatelům možnost jednoduchého a intuitivního ovládání jejich zabezpečovacího systému přímo z jejich chytrého zařízení. Následující kroky vám ukážou, jak stáhnout aplikaci, připojit ji k vaší centrální jednotce a využívat její pokročilé funkce. 

1. Stažení aplikace: 

Prvním krokem je stáhnutí mobilní aplikace Ajax Security System ze svého příslušného obchodu s aplikacemi. Aplikace je k dispozici pro zařízení s operačními systémy iOS a Android, stačí jen vyhledat její název v App Store nebo Google Play a stáhnout ji do svého zařízení. 

2. Přihlášení do účtu: 

Po úspěšném stažení aplikace ji spusťte a přihlaste se do svého účtu. Pokud ještě nemáte účet v systému Ajax, vytvořte si ho prostřednictvím aplikace nebo webového rozhraní. 

3. Propojení s centrální jednotkou: 

Sledujte pokyny v aplikaci pro propojení s vaší centrální jednotkou zabezpečovacího systému. Obvykle je toto provedeno pomocí naskenování QR kódu umístěného na centrální jednotce nebo zadáním jiného identifikačního kódu. 

4. Nastavení aplikace: 

Po úspěšném propojení můžete využít pokročilé funkce aplikace pro správu vašeho zabezpečovacího systému. To zahrnuje možnost nastavení časových plánů, zón, upozornění a mnoho dalšího. 

5. Nastavení zón a upozornění: 

Projděte si možnosti nastavení aplikace a upravte své zóny a upozornění podle svých potřeb. Můžete například nastavit různé režimy ostrahy pro různé části domu nebo nastavit upozornění na konkrétní události, jako je například aktivace alarmu. 

Testování a ověření: 

Nezapomeňte provést testování a ověření nastavení aplikace a jejích funkcí. Ujistěte se, že aplikace správně komunikuje s vaší centrální jednotkou a že všechny nastavení fungují správně. 

Aktualizace a údržba: 

Pravidelně sledujte aktualizace aplikace a provádějte údržbu vašeho zabezpečovacího systému. To zahrnuje například aktualizace softwaru, kontrolu stavu baterií a další rutinní úkony pro udržení systému v dobrém stavu. 

Příprava a rozložení zařízení Ajax

Předtím než se pustíte do instalace zabezpečovacího systému Ajax, je důležité provést důkladnou přípravu a pečlivě rozložit jednotlivé komponenty systému. Tento krok je klíčový pro úspěšnou a efektivní instalaci, která zajistí maximální ochranu vašeho domova či podniku. 

Seznámení se s komponenty systému 

Než začnete, projděte si veškeré komponenty zabezpečovacího systému Ajax. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součástky, včetně detektorů, dveřních kontaktů, centrální jednotky a případně dalších doplňkových zařízení. 

Plánování umístění zařízení: 

Před samotnou instalací si udělejte plán umístění jednotlivých zařízení. Zvažte optimální umístění detektorů, dveřních kontaktů a centrální jednotky tak, aby pokryly co největší prostor a zajišťovaly efektivní ochranu vašeho objektu. 

Zohlednění potřebného pokrytí: 

Při plánování umístění detektorů a dalších zařízení vezměte v úvahu potřebné pokrytí jednotlivých prostor. Zabezpečte strategické body v domě nebo v kanceláři a zvažte, kde je největší pravděpodobnost pohybu nebo vstupu neoprávněných osob. 

Bezpečnostní a estetické hledisko: 

Kromě funkcionality je důležité zohlednit také bezpečnostní a estetické hledisko umístění zařízení. Pečlivě zvažte, jak minimalizovat riziko manipulace s detektory nebo dveřními kontakty, a zároveň dbát na estetický vzhled instalace, aby byla co nejméně nápadná. 

Dokumentace a označení zařízení: 

Pro usnadnění instalace a pozdější údržby je vhodné jednotlivá zařízení dokumentovat a označit. Při rozložení komponent systému si udělejte poznámky o umístění jednotlivých detektorů a kontaktních čidel a označte je podle plánu, což vám usnadní orientaci při samotné instalaci a případných úpravách v budoucnu.